Przyłącz się do nas

Pobierz deklarację, wypełnij i wyślij na nasz adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 108, 80-244 Gdańsk
UP-6; Skr. poczt. 210

Kliknij tu, aby pobrać deklarację

Bank Ofert Pracy

Poszukujesz pracy? Zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Szukam Pracy.
Jesteś pracodawcą i szukasz pracownika?
Możesz zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Dam Pracę.
Kliknij tu, aby przejść do naszego Banku Ofert Pracy
lub prześlij swoje ogłoszenie na e-mail: praca@fundacja-slawpol.eu

 

Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie

Dziękujemy za otrzymane już darowizny i prosimy o dalsze wsparcie działań statutowych Fundacji

Strona Główna Statut Fundacji
Statut Fundacji PDF Drukuj Email

STATUT FUNDACJI GOSPODARCZEJ - BEZROBOTNYM SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GDAŃSK - BYDGOSZCZ

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Gospodarcza - Bezrobotnym - SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GDAŃSK - BYDGOSZCZ", 80-308
Gdańsk ul. WITA STWOSZA 73/32, zwana dalej "FUNDACJĄ ", ustanowiona przez:
1/ Sławomir Ziembiński – fundator - członek RADY FUNDACJI SŁAWPOL
2/ Jerzy Woronecki - członek RADY FUNDACJI SŁAWPOL
3/Grzegorz Błaszkowski – członek RADY FUNDACJI SŁAWPOL
Zwanych dalej RADĄ FUNDACJI SŁAWPOL działa zgodnie z uchwałą
przyjętą przez RADĘ FUNDACJI SŁAWPOL oraz z zgodnie z jej
uprawnieniami zapisanymi w tym statucie.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

§4

1.Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona
prowadzić działalność także poza granicami RP.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się może tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§6

Celami Fundacji są:
1. popieranie i promocja różnych form działalności, zmierzających do minimalizacji liczby bezrobotnych w skali kraju;
2. promocja młodego pokolenia, a w szczególności absolwentów wszelkiego typu szkół;
3. współpraca z organizacjami rynku pracy w kraju i zagranicą;
4. skupianie wokół Fundacji pracodawców, przedstawicieli nauki, organizacji społecznych i charytatywnych, a także działaczy których celem jest ochrona
bezrobotnych i tworzenie nowych miejsc pracy;
5. inspirowanie pomocy prawnej, finansowej i rzeczowej osobom poszukującym pracy tak, aby mogli oni tworzyć własne firmy oraz znajdować zatrudnienie;
6. pośrednictwo pracy dla osób długotrwale pozostających bez pracy;
7. pomoc prawna, rzeczowa i finansowa rodzinom osób nie mających zatrudnienia od dłuższego czasu;
8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności
człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
9.Zadania fundacji to: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
10. inspirowanie, organizowanie i koordynacja współpracy w dziedzinach :
a) gospodarczej;
b) kulturalno-oświatowej, sportowej, zdrowego stylu życia;
c) pomocy osobom niepełnosprawnym;
d) zmniejszania liczby osób nie mających zatrudnienia; pomiędzy
organizacjami i przedsiębiorstwami oraz władzami województw
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
11. pomoc finansowa, prawna i fundowanie stypendiów naukowych oraz zakup potrzebnego sprzętu do nauki dla dzieci i młodzieży osób pozostających bez pracy nie z własnej winy.

§7


Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
2. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
3. działalność edukacyjną, muzealną;
4. organizację imprez sportowych i kulturalnych, popularyzację aktywnego stylu życia w społeczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej
5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach Fundacji.
6. organizacja i prowadzenie klubów pracy , klubów sportowych i klubów kultury
7. pośrednictwo pracy i organizacja szkoleń zawodowych
8. tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości
9. organizowanie koloni i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin osób bezrobotnych będących w trudnych sytuacjach finansowych
10. tworzenie i eksponowanie medialnie projektów zmian prawnych w przepisach i ustawach, które są nierealne i blokują rozwój przedsiębiorczości w
Polsce.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§9

Majątek Fundacji będzie stanowić samochód FORD ORION o numerze GAA6302 darowanym przez fundatora aktem notarialnym na rzecz Fundacji oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :
1. darowizn, spadków oraz zapisów
2. dotacji, subwencji oraz grantów
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji

 

§ 11

1. Dochody pochodzące ze spadków, darowizn i zapisów, oraz dotacji, subwencji i grantów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z
poszanowaniem woli spadkobierców lub fundatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji
§ 12

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
c) Rada Programowa


2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji
§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą założyciele i Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w drodze uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu (co musi nastąpić za jego zgodą), lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z
Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji zostaje zawieszone. Jednakże w przypadku rezygnacji, odwołania lub upływu kadencji członkostwo
w Radzie Fundacji zostaje automatycznie odwieszone.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz w sposób nieograniczony oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Rada występuje z wnioskiem i wyraża zgodę w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, pod warunkiem
wyrażenia zgody na zmiany w statucie przez wszystkich Fundatorów. Zawetowanie zmian w statucie przez jednego z Fundatorów nie pozwala
dokonywać zmian w statucie Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady - z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał — zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezydenta Fundacji,
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezydenta Fundacji i ustalanie jego wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Prezydenta Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu i udzielenia Prezydentowi absolutorium,
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Prezydenta Fundacji,
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
6. Nadzór nad działalnością Fundacji,
7. Podejmowanie na wniosek Prezydenta Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji

§16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do :
1. żądania od Prezydenta Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§17

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i jest nim Prezydent Fundacji powołany przez Radę Fundacji na trzyletnia kadencję.
2. Rada Fundacji bezpośrednio powołuje Prezydenta Fundacji i jego Prokurenta, na wniosek Prezydenta Fundacji.
3. Funkcję Prezydenta Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Prezydent Fundacji lub jego Prokurent mogą zostać odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady, w uzasadnionych przypadkach.
5. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.

§ 18

1. Prezydent kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów;
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
3. Prezydent może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
4. Prezydent co roku, do 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5.Prezydent Fundacji ponosi pełną odpowiedzialność z finansową działalność Zarządu Fundacji .

Rada Programowa

§19

1. Radę Programowa jako ciało doradcze Fundacji powołuje i rozwiązuje Rada Fundacji, której to Rada Programowa podlega i służy.
2. Po powołaniu i nominacji na członka Rady Programowej następuje na jej pierwszym powiedzeniu wybór jej władz w składzie:
a) Prezes Rady Programowej
b) Wice Prezes Rady Programowej
c) Sekretarz
3. Po wyborze Zarządu Rady Programowej zostaje ustanowiony i poddany pod głosowanie regulamin i harmonogram prac Rady Programowej.
4. Wszelkie koncepcje i propozycje działań Fundacji powstałe w Radzie Programowej mogą być wprowadzone w życie dopiero po zatwierdzeniu w
formie uchwały przez Radę Fundacji.
5. Rada Programowa zwołuje swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji i decyzje w sprawie zatrudnienia etatowych pracowników składa Prezydent Fundacji jednoosobowo.
2. W sprawach. związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5.000 / pięć tysięcy złotych/- oświadczenia woli może składać jednoosobowo
ustanowiony przez Prezydenta Dyrektor Oddziału -Prokurent. Powyżej kwoty 5 tysięcy oświadczenie woli składa Prezydent wraz z Dyrektorem oddziału.
3. Prezydent Fundacji reprezentuje Fundację w sposób nieograniczony i samodzielnie.

Członkowstwo w Fundacji

 

§ 21

1. Rada Fundacji może przyjmować na członków po złożeniu przez nich Deklaracji członkowskiej i nadawać im tytuł:
a) Członka Zwyczajnego - osoba prawna lub fizyczna
b) Członka Wspierającego - osoba prawna lub fizyczna
c) Członka Honorowego - osoba prawna lub fizyczna

Prawa i obowiązki Członków Fundacji
§ 22

1.Członkowie Fundacji - zwyczajni, wspierający i honorowi - zobowiązani są własną deklaracją uzgodnioną wcześniej z Prezydentem Fundacji i zatwierdzoną przez Radę Fundacji po przyjęciu na członków uchwałą Rady Fundacji do:
a) wpłacania regularnie ustalonej składki na rzecz Fundacji oraz brać czynny udział w wszelkich działaniach Fundacji. Na wniosek Prezydenta Fundacji w
szczególnych przypadkach Członek Fundacji może być zwolniony z wpłaty składki uchwałą Rady Fundacji. Składkę można zamienić na świadczenie
nieodpłatne na rzecz fundacji różnego rodzaju usług potrzebnych w bieżących działaniach Fundacji.
b) Członkowie Honorowi są zwolnieni z wpłaty składki, gdyż są to osoby i podmioty prawne o szczególnych zasługach dla Fundacji
c) Fundacja zobowiązuje się do otaczania szczególną troską i dbałością swych Członków oraz do świadczenia im, w każdej trudnej sytuacji wszelkiej Pomocy w miarę swoich aktualnych możliwości
c) powstałe dzięki Fundacji Nowe Firmy - Członkowie Fundacji będą, miały zawsze pomoc świadczoną przez Fundacje w swych nowych przedsięwzięciach,
jak też i w pokonywaniu trudności i barier urzędniczych i prawnych
d) Członkowie Fundacji oraz inni specjaliści różnych profesji mogą być powoływani do Rady Programowej Fundacji, której celem będzie wytyczanie i
tworzenie programów oraz określanie sposobów ich realizacji.

Zmiana Statutu
§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji wraz z Fundatorami zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Brak zgody któregokolwiek z Fundatorów, nawet jednego, uniemożliwia dokonanie zmiany statutu Fundacji SŁAWPOL.

Połączenie z inną fundacją
§ 24

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji wraz z Fundatorami przy czym decyzje tego gremium zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji
§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku w
wyniku jednomyślnej uchwały Rady Fundacji wraz z Fundatorami.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 27

O likwidacji decyduje Rada Fundacji wraz Fundatorami na wniosek Prezydenta w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych
wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji i Fundatorów.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji i Fundatorów na rzecz działających
w RP fundacji o zbliżonych celach.